Cho hàm số y= f(x) . Đồ thị hàm số y= f’(x)...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x) . Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên. Hỏi hàm số y= g(x) = f(1-x2) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. (1; 2)

B. (0; + ∞)

C. (-2; -1)

D. (-1; 1)