Nghề làm muối ở nước ta phát triển mạnh nhất...

Câu hỏi: Nghề làm muối ở nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng

A. Đồng bằng sông Hồng.   

B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.        

D. Đồng bằng sông Cửu Long.