Gọi là số cạnh của hình chóp có 10...

Câu hỏi: Gọi là số cạnh của hình chóp có 101 đỉnh. Tìm n

A. n = 202

B. n = 200

C. n = 101

D. n = 203