Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở...

Câu hỏi: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể

A. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

B. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.

C. Rắn.

D. Lỏng.