Căn cứ vào Atlat Địa lí Vỉệt Nam trang 17, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Vỉệt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế ở nước ta sắp xếp theo thứ tự tăng dần về quy mô (năm 2007) là:

A. Nha Trang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nội.

B. Nha Trang, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Nội.

C. Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội. 

D. Thanh Hoá, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội.