Có hai con lắc lò xo giống nhau đều có...

Câu hỏi: Có hai con lắc lò xo giống nhau đều có khối lượng vật nhỏ là m = 400g. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng x1, x2 lần lượt là đồ thị li độ theo thời gian của con lắc thứ nhất và thứ 2 như hình vẽ

A. 0,25s      

B. 1s 

C. 2s 

D. 0,5s