Khi đặt điện áp 

Câu hỏi: Khi đặt điện áp u=220cos(120πt+π2) (V) (t tính bằng s) vào hai đầu tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là

A. 110V.

B. 1102 V  

C. 220V 

D. 2202V