Chọn phát biểu đúng?

Câu hỏi: Chọn phát biểu đúng?

A. Quang phổ của Mặt Trời ta thu được trên Trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ.

B. Mọi vật khi nung nóng đều phát ra tia tử ngoại.

C. Quang phổ của Mặt Trời ta thu được trên Trái Đất là quang phổ vạch phát xạ.

D. Quang phổ của Mặt Trời ta thu được trên Trái Đất là quang phổ liên tục.