Ở một loài thực vật, đột biến lệch bội không...

Câu hỏi: Ở một loài thực vật, đột biến lệch bội không làm ảnh hưởng đến sức sống của các cá thể. Alen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho các phép lai dưới đây

A. 2

B. 4

C. 3

D. 6