Phương trình

Câu hỏi: Phương trình sinx=cosx có số nghiệm thuộc đoạn -π;π

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4