Nội dung nào không

Câu hỏi: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và sự nhất trí giữa 5 nước lớn. 

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình. 

C. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. 

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.