Cây hấp thụ lưu huỳnh ở dạng:

Câu hỏi: Cây hấp thụ lưu huỳnh ở dạng:

A. SO3

B. H2SO4.

C. SO42-

D. SO2