Nghiệm của phương trình 2sinx+1=0

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình 2sinx+1=0 được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?

A. E, D

B. CF.

C. DC.

D. EF.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!