Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

Câu hỏi: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

A. Một đường thẳng.

B. Một đường tròn.

C. Lúc đầu thẳng, sau đó cong.

D. Một nhánh của đường parabol.