Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạ...

Câu hỏi: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a và góc giữa cạnh bên và đáy bằng 45o. Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC là

A. πa212

B. πa23

C.πa253

D. πa235