Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói v...

Câu hỏi: Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về chất rắn?

A. Chất rắn kết tinh có cấu trúc mạng tinh thể và có nhiệt độ nóng chảy xác định.

B. Mọi chất rắn đều có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc xác định

C. Khi nhiệt độ của chất rắn tăng lên thì liên kết giữa các hạt cấu tạo lên nó giảm

D. Khi nhiệt độ của chất rắn tăng thì dao động của các hạt quanh nút mạng cũng tăng