Hợp chất nào sau đây là este của amino axit?...

Câu hỏi: Hợp chất nào sau đây là este của amino axit?

A. H2NCH2COONH3CH3.

B. H2NCH2COOH.

C. H2NCH2CONHCH2COOH.

D. H2NCH2COOCH3.