Cho hàm số y= f( x)  Đồ thị hàm số y=

Câu hỏi: Cho hàm số y= f( x)  Đồ thị hàm số y= f'x như hình bên dưới

A. (-1; 0)

B. (-∞;0)

C. (0; 1)

D. ( 1; + ∞)