Hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo p...

Câu hỏi: Hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước theo phương trình. Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Một điểm N trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AB thỏa mãn AN – BN = 10 cm. Điểm N nằm trên đường đứng yên……kể từ trung trực của AB và về……

A. Thứ 2 – phía B

B. Thứ 3 – phía A

C. Thứ 2 – phía A.

D. Thứ 3 – phía B.