Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng nào sau đây có mật độ dân số phổ biến dưới 100 người/km2?

A. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Hồng.