Một vật khối lượng m gắn vào đầu mọt lò xo đ...

Câu hỏi: Một vật khối lượng m gắn vào đầu mọt lò xo đàn hồi có độ cứng bằng k , đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn thì thế năng đàn hồi bằng

A.

B.

C.

D.