Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có...

Câu hỏi: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’

A. 323πa327

B. 323πa39

C. 83πa327

D. 323πa381