Cho hàm số y=f(x)

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'x=x2019x-12x+13. Số điểm cực đại của hàm số f(x) là 

A. 1

B. -1

C. 0

D. 3