Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Hải Phòng

B. Huế

C. Biên Hòa

D. Bình Định