Dòng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình...

Câu hỏi: Dòng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình có thông số 220 V- 50 Hz. Nếu sử dụng dòng điện trên thắp sáng một bóng đèn sợi đốt 220 V – 100 W thì trong một giây đèn sẽ 

A. tắt đi rồi sáng lên 200 lần 

B. luôn sáng 

C. tắt đi rồi sáng lên 50 lần 

D. tắt đi rồi sáng lên 100 lần