Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần...

Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to với số cặp cực là p. Khi rô to quay đều với tốc độ n vòng/s thì suất điện động của máy phát biến thiên tuần hoàn với tần số là 

A. pn/60 

B. n/60p. 

C. 60pn. 

D. pn.