Tổng diện tích các mặt của khối lậ...

Câu hỏi: Tổng diện tích các mặt của khối lập phương bằng 96 . Tính thể tích của khối lập phương đó

A. 48

B. 84

C. 64

D. 91