Dãy số

Câu hỏi: Dãy số (un) xác định bởi u1=2un+1=un+12 là dãy

A. Giảm và bị chặn dưới

B. Giảm và không bị chặn dưới

C. Tăng và không bị chặn trên

D. Tăng và bị chặn dưới