Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các vườn quốc gia của vùng Bắc Trung Bộ là

A. Phong Nha – Kẻ Bàng, Hoảng Liên, Vũ Quang.

B. Vũ Quang, Xuân Thủy, Phong Nha – Kẻ Bàng.

C. Pù Mát, Phước Bình, Bến Én.

D. Bến Én, Vũ Quang, Pù Mát.