Cho đồ thị hàm số 

Câu hỏi: Cho đồ thị hàm số y=1xπMệnh đ nào sau đây sai?

A. Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;1)

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận

C. Hàm số không có cực trị

D. Tập xác định của hàm số là R\{0}