Cho

Câu hỏi: Cho k, n. Trong các công thức về số các chỉnh hợp và số các tổ hợp sau, công thức nào là công thức đúng?

A.Cnk=n!(n-k)! với 0kn

B. Ank=n!k!(n-k)! với 0kn

C. Cn+1k=Cnk+Cnk-1 với 1kn

D. Cn+1k=Cnk+1 với 0kn-1