Cho tập S = {1;2;3;...;19;20}

Câu hỏi: Cho tập S = {1;2;3;...;19;20} gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S. Xác suất để ba số lấy được lập thành một cấp số cộng là

A. 738

B. 538

C. 338

D. 1114