Trong câu: Nó ngước nhìn tôi, mỉm cười và nói: "Cả...

Câu hỏi: Trong câu: Nó ngước nhìn tôi, mỉm cười và nói: "Cảm ơn ông!" có:

A. 1 từ phức , đó là........................................................................

B. 2 từ phức, đó là.........................................................................

C. 3 từ phức, đó là.........................................................................

D. 4 từ phức, đó là.........................................................................