Tính số ribônucleotit của ARN đầy đủ và chi tiết nhất