Đăng ký

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 - 1907?

Đề bài

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 - 1907?

Hướng dẫn giải

Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã giáng một đòn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản ; làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước cuộc cách mạng XHCN sẽ xảy ra. Đó là cuộc tổng diễn tập cho Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.