Đăng ký

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ?

Đề bài

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 3 để trả lời

Lời giải chi tiết

- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.

- Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.