Đăng ký

Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 so với năm nay.

Đề bài

Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 so với năm nay (2018).

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 7, suy luận để trả lời

Lời giải chi tiết

 *Bảng cách tính thời gian  (theo thế kỉ và năm) ở bảng trang 6 so với năm nay