Đăng ký

Tập làm văn: Tập viết đối thoại-tuần 26- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Đọc đoạn trích dưới đây của truyện Thái sư Trần Thủ Độ :

    Linh Từ Quốc Mẩu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, bị một người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, bà khóc :

   -  Tôi là vợ thái sư mà bị kẻ dưới khinh nhờn.

   Ông cho bắt người quân hiệu đến. Người này nghĩ là phải chết. Nhưng khi nghe anh ta kể  rõ ngọn ngành, ông bảo:

   -   Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa ! Nói rồi, lấy vàng, lụa thưởng cho.

Câu 2. Dựa theo nội dung của đoạn trích trên, em hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch sau :

                                                         Giữ nghiêm phép nước

 Nhân vật: Trần Thủ Độ ; Linh Từ Quốc Mẫu ; người quân hiệu ; một vài người lính và gia nô.

 Cảnh trí:  Một căn phòng rộng có kê án thư, trên có hộp bút. mấy cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi đọc sách.

 Thời gian : Khoảng gần trưa.

 Gợi ý lời đối thoại:

   -  Linh Từ Quốc Mẫu phàn nàn với Trần Thủ Độ về chuyện bà bị người quân hiệu coi thường.

   -  Trần Thủ Độ lệnh cho quân lính đi bắt người quân hiệu.

   -  Quân lính áp giải người quân hiệu vào.

   - Trần Thủ Độ hỏi người quân hiệu có đúng là anh ta bắt vợ ông xuống kiệu không. Có biết bà là phu nhân của Thái sư không.

   - Người quân hiệu khẳng định là anh ta biết và kể lại đầu đuôi câu chuyện.

    - Trần Thủ Độ khen ngợi, thưởng vàng và lụa cho người quân hiệu.

    (Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc.)

   Trần Thủ Độ : - (Ngạc nhiên) Phu nhân sao thế ?

   Linh Từ Quốc Mẫu (Tấm tức) Phép nước bây giờ đảo lộn hết rồi ! Một tên quân hiệu mà dám hỗn với cả vợ thái sư. Như thế thì còn trên dưới gì nữa !

   Trần Thủ Độ : - Bà hãy bớt nóng giận đi ! Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào đã !

   Linh Từ Quốc Mẫu: Hôm nay tôi có việc qua cửa Bắc. Có tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu. Ông nghĩ xem : Tôi là vợ quan thái sư, thế mà kẻ dưới dám khinh nhờn là thế nào ?

   Trần Thủ Độ:......

                                                 GIỮ NGHIÊM PHÉP NƯỚC

    (Linh Từ Quôc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc).

    - Trần Thủ Độ: -( ngạc nhiên) Phu nhân sao thế?

   - Linh Từ Quốc Mẫu: (tâm tức) Phép nước bây giò đảo lộn hết rồi!

     Một tên quân hiệu mà dám hỗn với cá vợ thái sư. Như thế thì còn trên dưới gì nữa!

   - Trần Thủ Độ: — Bà hãy bớt nóng giận đi! Kê cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào đã!

   - Linh Từ Quốc Mẫu: - Hôm nay, tôi có việc qua cửa Bắc. Có tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu. Ông nghĩ xem. Tôi là mẹ vợ Hoàng Thượng, lại là vợ quan thái sư, thế mà kẻ dưới dám khinh nhường là thế nào?

   - Trần Thủ Độ: - Thôi được, tôi sẽ cho triệu tên quân hiệu đến để hỏi thực hư thế nào. Phu nhân đừng buồn nữa.

    (Trần Thủ Độ cho người gọi người lính đến)

   - Người quân hiệu: Bẩm Thái sư! Ngài có việc gọi con ạ!

   - Trần Thủ Độ: Ta cho gọi ngươi đến đế hỏi một việc. Vừa rồi Linh Từ Quốc Mẫu có việc phải ra cửa Bắc. Không rõ vì cớ gì ngươi chặn lại rồi bắt bà ấy xuống kiệu.

   - Người quân hiệu: Bấm Đức ông. Con vẫn biết là kiệu của Linh Từ Quốc Mẫu. Nhưng triều đình đã có lệnh bất kì ai ra vào cửa Hoàng thành đều phải xuống kiệu. Phận sự của con là phải thực thi lệnh ấy ạ!

   - Trần Thủ Độ: Nhà ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách ngươi sao được. Bay đâu! Hãy lấy vàng, lụa ra đây để ta tặng thưởng cho người quân hiệu này.