Đăng ký

tập làm văn: luyện tập làm báo có thống kê- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi

a. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

  - Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919

  - Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.

  - Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay

b. Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

c. Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

a) Nhắc lại các số liệu thông kê trong bài:

   - Từ 1075 đến 1919 số khoa thi ở nước ta: 185, số tiến sĩ 2.896

   - Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại.

   Triều đại

    Số khoa thi

    Số tiến sĩ

     Số trạng nguyên

     Lí

            6

              11

                 0

     Trần

           14

              51

                 9

     Hồ

             2

              12

                 0

     Lê

         104

            1780

                27

     Mạc

          21

            484

                10

     Nguyễn

         38

           558

                  0

    Tổng cộng

       185

           2896

                  46

- Số bia và số tiến sĩ (số khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: số bia - 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia - 130

b) Các số liệu thống kê được trình bày dưới hai hình thức:

   - Nêu số liệu, số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến năm 1919.

   - Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay tính từ 1442 đến 1779.        

   - Trình bày bằng bảng số liệu so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên qua các triều đại.

 c) Các số liệu thống kê trên có tác dụng:

   - Người đọc nhìn vào bảng và số liệu thống kê dễ dàng nắm đươc các thông tin.

   - Người đọc dễ dàng có số liệu để so sánh.

   - Tránh được sự lặp lại các từ ngữ như “Số khoa thi”, “Số tiến sĩ” “Số trạng nguyên” khi viết cũng như khi đọc         

   - Bảng thống kê trên là một minh chứng hùng hồn có sức thuyết  phục về truyền thống văn hiến của dán tộc Việt Nam ta. 

Câu 2. Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

       (SGK- trang 23)

LỚP5A

TỔ

       Tổng  số học sinh

        Học sinh khá, giỏi

Nữ

Nam

Cộng

Khá

Gỉỏỉ

Cộng

1

5

4

9

3

4

7

2

6

3

9

2

6

8

3

4

5

9

2

4

6

4

7

3

10

4

5

9

Cộng

22

15

37

11

19

30