Đăng ký

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Người xưa đặt ra luật tục để làm gì ?

   Người xưa đặt ra luật tục để bảo vệ cuộc sông bình yên cho cộng đồng của mình.

Câu 2. Kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội.

  Đó là những việc:

   - Tội không hỏi mẹ cha.

   - Tội ăn cắp.

   - Tội giúp kẻ có tội.

   - Tội dẫn đường cho giặc đến đánh làng mình.

Câu 3. Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.

  Đó là những chi tiết:

   - Chuyện nhỏ thì xử nhẹ (phạt tiền một song). 

   - Chuyện lớn thì xử nặng (phạt tiền một co).

   - Người phạm tội là người bà con, anh em cũng xử như vậy.

   - Tội quá sức con người thì phải chịu chết.

 * Tang chứng phải chắc chắn (phải nhìn tận mắt, bắt tận tay; lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao... của kẻ phạm tội; đánh dấu nơi xảy ra sự việc) mới được kết tội, phải có vài ba người làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị.

Câu 4. Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết.

   Có thể nêu một số luật sau đây:

   - Luật Giao thông đường bộ; Luật Dân sự; Luật Tô tụng hình sự; Luật Nghĩa vụ quận sự; Luật Giáo dục Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Hôn nhân v.v...