Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Hũ Bạc của người cha- Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Ông lão muốn con trai trở thành người như thế nào?

   Ông lão muốn con trai mình trở thành người siêng năng chăm chỉ, tự mình kiếm nổi bát cơm.

  2. Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì?

   Ông lão vứt tiền xuổng ao là để thăm dò thái độ của con mình. Nếu nó tiếc thì đó chính là những đồng tiền nó tự làm ra. Nếu nó không tiếc thì tiền ấy không phải do nó làm ra.

   3. Người con đã làm lụng vất vả để tiết kiệm như thế nào ?

   Lần thứ hai rời nhà ra đi kiếm sống, anh ta đã thực sự lao động vất vả: anh đi xay thóc thuê, được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát còn dành lại một bát để bán lấy tiền. Sau ba tháng như vậy, khi đã có một ít tiền, anh mới trở về nhà.

   4. Khi ông lão vứt tiền vào bếp lửa người con làm gì ? Vì sao ?

  Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con đã không sợ bỏng, vội thọc tay vào lửa lấy tiền ra. Anh ta làm thế vì những đồng tiền đó đã do anh ta phải cực khổ kiếm ra nên anh ta rất quý chúng, rất tiếc nếu chúng bị lửa hủy hoại.

   5. Hãy tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện này.

   Hai câu cuối nói lên ý nghĩa sâu sắc của truyện này :

- Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.

   Nội dung chính: Hai bàn tay con người cùng với sức lực trí tuệ, ý chí quyết tâm sẽ tạo nên của của cải vật chất vô tận nuôi sống con người.