Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn chuyện gì?

    Các chữ cái và dấu câu họp bàn về việc giúp đỡ bạn Hoàng.

    Vì bạn Hoàng không biết dùng dấu câu nên bạn đã viết những câu văn đọc lên nghe rất kì lạ.

   2. Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

    Cuộc họp đã đề ra cách: mỗi khi bạn Hoàng định chấm câu thì anh Dấu Châm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần rồi mới chấm câu.

   3. Tìm những câu trong bài thể hiện đứng diễn biến của cuộc họp.

   Đó là những câu:

   - Hôm nay chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng (Nêu mục đích cuộc họp).

  -  Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi này da trên trán lấm tấm mồ hôi”. (Nêu tình hình của lớp)

  - Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta. chấm chỗ ấy. (Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó).

   - Từ nay, mỗi khi Hoàng định đặt dấu chấm câu, Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa (Nêu cách giải quyết).

   - Anh Dâu Chấm yêu cầu Hoàng cần đọc lại câu văn một lần nữa. (Giao việc cho mọi người).

 NỘI DUNG CHÍNH: Hiểu được nội dung của một cuộc họp bàn về việc giúp đỡ một người nào đó trong lớp (tổ)