Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Cậu bé thông minh - Soạn tiếng việt lớp 3

      1. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?

  • Để tìm người tài, nhà vua đã nghĩ ra kế: lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có thì cả làng phải chịu tội.

    2. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua?

  • Dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua là vì họ biết trên đời này tìm đâu ra được loại gà trống biết đẻ để nộp cho vua? Trái lệnh vua thì cả làng sẽ bị khép vào tội kháng chỉ -  một tội rất nặng.

    3. Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

  • Để vua thấy lệnh của ngài là vô lí, cậu bé đã làm bằng cách: Đến trước cung vua khóc om sòm. Vua cho gọi vào hỏi lí do gì mà làm ầm ĩ trước cung vua. Cậu bèn nói lên một điều cũng hết sức vô lí như lệnh của nhà vua, làm cho vua phải bật cười và thầm khen cậu bé thông minh đã phát hiện và chỉ ra sự vô lí trong cái lệnh của mình.

    4. Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

  • Trong lần thử tài kế tiếp, cậu bé yêu cầu sứ giả về tâu với Đức Vua hãy rèn cái kim khâu mà cậu đưa cho thành một con dao thật sắc để xẻ thịt ~con chim sẻ,
  • Cậu bé yêu cầu như vậy là vì cậu muốn ngầm tâu với Đức Vua rằng: “Điều mà cậu yêu cầu mà vua làm không được thì cậu sẽ không phải thực hiện lệnh của vua.

      Nội dung chính:  Ca ngợi sự thông minh tài trí của cậu bé.