Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Báo các kết quả tháng thi đua" Noi gương chú bộ đội"- Soạn tiếng việt lớp 3

     Câu 1: Theo em, báo cáo trên là của ai? Bạn đó báo cáo với những ai?    

        - Báo cáo trên, theo em là của lớp trưởng.

     - Bạn đó báo cáo trước lớp về kết quả thi đua của lớp thi đua “Noi gương chú bộ đội”.                                           

    Câu 2: Bản báo cáo gồm những nội dung nào?

  • Bản báo cáo gồm hai nội dung chính: “Nhận xét các mặt" và “Đề nghị khen thưởng”.                                                       

   + Trong nội dung “Nhận xét các mặt” có: nhận xét về hoc lao động, các công tác khác.

   + Trong nội dung “Đề nghị khen thưởng” có: tập thể, tổ và cá nhân.  

     Câu 3: Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng làm gì?

  • Để thấy được những việc đã làm được, chưa làm được mà phát huy, sửa chữa.
  • Biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi  đua.