Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Anh đom đóm - Soạn tiếng việt lớp 3

     1. Anh Đóm lên đèn đi đâu?

     Anh Đóm lên đèn đi gác cho mọi người yên giấc.

    2. Anh Đóm thấy cảnh gì trong đêm?

   Trong đêm, anh Đóm thấy chị Cò Bợ ru con, thím Vạc lặng lẽ mò tôm bên sông.

   3. Tim một hình ảnh đẹp cứa anh Đóm trong bài thơ?

   Em thích hình ánh nào thì nêu hình ảnh đó:

     Ví dụ

    Ở khổ thơ 2: “Đóm theo làn gió mốt đi tuần tra rất êm”.
    Hoặc khổ thứ 5: “Anh Đóm quay vòng như sao bừng nở”.

    Trong đêm, anh Đóm thấy chị Cò Bợ ru con, thím Vạc lặng lẽ mò tôm bền sông.

   3. Tim một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ?

  • Em thích hình ảnh nào thì nêu hình ảnh đó:
  • Ví dụ ô khổ thơ 2: “Đóm theo làn gió mốt đi tuần tra rất êm”.

     Hoặc khổ thứ 5: “Anh Đóm quay vòng như sao bừng nở”.

    NỘI DUNG CHÍNH: Cuộc sống của các loài vật ở làng quê Việt Nam rất sinh động, tiêu biểu như sự chuyên cần của anh Đom Đóm.

   Cuộc sống của các loài vật ở làng quê Việt Nam rất sinh dộng, tiêu biểu như sự chuyên cần của anh Đom Đóm.