Đăng ký

Phần 4: Một số thành tựu của văn minh Trung Quốc

Câu hỏi: Dựa vào các hình từ 8.7 đến 8.12 và đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 39, 40, 41, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc.

Trả lời:

Những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc là:

  • Về tư tưởng: Xuất hiện nhiều trường phái tư tưởng khác nhau như thuyết học, tư tưởng, chính trị học, nổi bật nhất là: Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia. Nhưng nổi bật với Nho gia nhấn mạnh tôn ti trật tự, bổn phận,…

  • Về chữ viết: Người Trung Quốc dùng chữ tượng hình được khắc trên mai rùa, xương thú, chuông và phổ biến là khắc trên tre và trúc.

  • Về văn học: Nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng như Kinh Thi (thời Xuân Thu), Sở từ (thời Chiến Quốc)...

  • Về sử học: Các tác phẩm nổi tiếng như Sử Ký (Tư Mã Thiên), Tam quốc chí.

  • Về y học: Phát triển với nhiều cách chữa bệnh bằng thảo dược, bấm huyệt, châm cứu,… Biết dùng cây cỏ tự nhiên để làm thuốc chữa bệnh với các danh y nổi tiếng như Hoa Đà, Biển Thước...

  • Về kỹ thuật: Phát minh quan trọng về kĩ thuật làm giấy, la bàn, kĩ thuật in...

  • Về kiến trúc: xây dựng nhiều cung điện, đền tháp, lăng tâm đặc biệt là Vạn lý trường thành - biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc.