Đăng ký

Ôn tập phần tiếng Việt-soạn văn 7

194 từ Văn mẫu
 

1. Các kiểu câu đã học

   - Phân loại theo mục đích nói

     + Câu nghi vấn

     + Câu trần thuật

     + Câu cầu khiến

     + Câu cảm thán

   - Phân loại theo cấu tạo

     + Câu bình thường

     + Câu đặc biệt

2. Các dấu câu đã học

Các dấu câu đã học

   - Dấu chấm

   - Dấu phẩy 

   - Dấu chấm phẩy

   - Dấu chấm lửng

   - Dấu gạch ngang

3. Các phép biến đổi câu đã học

4. Các phép tu từ cú pháp