Đăng ký

Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Đề bài

Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lời

Lời giải chi tiết

- Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội.

- Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.