Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 6)- Soạn tiếng việt lớp 3

 

   1. Giải ô chữ. biết rằng các cột được in màu có nghĩa là buổi lễ mở đầu năm học mới.

   - Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

   - Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D).

   - Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)

  - Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

  - Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (Gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

  - Dòng 6; Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

   - Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)

   - Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

   - Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

   - Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

   - Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

      HƯỚNG DẪN

   - Dòng 1: Lên Lớp 

   - Dòng 2: Diễu hành

   - Dòng 3: Sách giáo khoa

   - Dòng 4: Thời khóa biểu

   - Dòng 5: Cha Mẹ 

   - Dòng 6: Ra chơi

   - Dòng 7: Học giỏi

   - Dòng 8: Lười hoc

   - Dòng 9: Giảng bài 

   - Dòng 10 Cô giáo 

    Cột được in đậm là Lễ khai giảng.

   Câu 2: Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

   a) Ong em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

   b) Các bạn vừa mới kết nạp vằo Đội đều là con ngoan trò giỏi.

   c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

  Cần chép và thêm dấu như sau : 

   a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

   b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

   c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.