Đăng ký

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu này trong những ví dụ sau :

a)                Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo

           Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.

                                                           CA DAO

b)  Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.

                                                      TRINH ĐƯỜNG

c)   Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.

                                                                                  TRINH MẠNH

 a)    Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo            - Vế NN (nguyên nhân)

   Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai    - Vế KQ (kết quả)

 b) Vì nhà nghèo quá                                         - Vế NN

    chú phải bỏ học.                                             - Vế KQ   

c) Lúa gạo quý                                                         - Vế NN

    vì ta phải đổ bao mồ hôi  mới kiếm ra được       - Vế KQ

    Vàng cũng quý                                                    - Vế NN  

    vì nó rất đắt và hiếm.                                         - Vế KQ

Câu 2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết).

a)   Tôi phải băm bèo, thái khoai vì nhà tôi nghèo.

b)   Chú phải bỏ học vì gia đình nghèo không đủ tiền cho chú ăn học

c)   Vì người ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được nên lúa gạo rất quý. Vì vàng rất đắt và hiếm nên vàng cũng rất quý.

Câu 3. Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy.

a)   ... thời tiết thuận nên lúa tốt.

b)   ... thời tiết không thuận nên lúa xấu.

(tại, nhờ)

a) Nhờ thời tiết thuận nên lúa tốt.

b) Tại thời tiết không thuận nên lúa xấu.

* Chọn quan hệ từ “nhờ” và “tại” trong hai trường hợp trên là nó phù hợp với mối quan hệ nguyên nhân—kết quả. Có nguyên nhân ấy mới dẫn đến kết quả ấy.

Câu 4. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân - kết quả :

a)  Vì bạn Dũng không thuộc bài ...

b)   Do nó chủ quan ...

c)   ... nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

 a) - Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bị cô giáo phê bình trước lớp.

    - Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bị điểm kém.

 b) - Nhờ nỗ lực phấn đấu liên tục nên Bích Vân có nhiều tiến bộ trong học tập.

 c) - Do kiên trì, miệt mài nên Bích Vân có nhiều tiên bộ trong học tập